I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Тези Общи условия се прилагат при осъществяване на фотосесии на новородени бебета от Венета Владимирова Хитрова, БУЛСТАТ: 180169586, адрес: гр. Пловдив, ул. „Григор Пърличев“ № 18, вх.2, имейл адрес: 2handfuls.love@gmail.com, уеб сайт: 2handfuls.love, телефон: 0887224909, наричана по-долу Фотограф, по възлагане от физически лица, наричани по-долу Клиенти.

Чл. 2. Общите условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Фотографа и Клиента по договор за осъществяване на фотосесия.

Чл. 3. Общите условия, при които Фотографът осъществява услугата „фотосесия“, пораждат правно действие между страните, след като Клиентът заяви писмено, че ги приема. Волеизявление за приемане на oбщите условия по смисъла на настоящата разпоредба се извършва и чрез натискане на бутон „Съгласявам се с общите условия“ на yеб сайта на Фотографа: 2handfuls.love.

Чл. 4. Страните могат да уговарят помежду си и условия, различни от определените в настоящите oбщи условия. Тези условия се конкретизират в индивидуален писмен договор и имат действие само за конкретната фотосесия. В случай на несъответствие между уговореното от страните в индивидуалния договор и в oбщите условия, има сила уговореното в индивидуалния договор.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1). Фотографът се задължава да осъществи по поръчка на Клиента някоя от фотосесиите, описани в ал. 2 на този член, избрана от Клиента, срещу цената, определена в чл. 9 за съответно избраната фотосесия, която Клиентът се задължава да заплати на Фотографа по начините и в сроковете, посочени в чл. 11 и чл. 12.

(2). Фотографът осъществява следните видове фотосесии:

а. Семейна фотосесия:

- Фотосесията включва Бебешка фотосесия по см. на чл. 5 (2б) плюс семейни портрети (с брат или сестра, с един или двама родители, или с родители и братя и сестри) в общо от три до пет пози. Реализацията на сесията изисква бебето да е спокойно, като то може да бъде повито или напълно голо, според възрастта, възможностите и настроението му по време на сесията, по усмотрение на Фотографа.

- При поръчка на тази фотосесия, Клиентът има право на:

• избор на „гардероб“ и стайлинг, предоставени от Фотографа, за всички членове на семейството на Клиента, взимащи участие във фотосесията;

• седем готови кадъра от фотосесията, избрани заедно с Фотографа, прецизно ретуширани и креативно завършени в стилистиката на студиото, в цифров вид, с размери, оптимизирани за споделяне онлайн;

• седем луксозни принта на избраните седем кадъра по смисъла на предходната точка, по един принт за всеки от избраните кадри, с размери 13х18 см.

б. Бебешка фотосесия:

- Фотосесията включва фотографии на бебето, позирано в от една до три пози, при които бебето може да бъде повито или не, според възрастта, възможностите и настроението му на момента, по усмотрение на Фотографа. Реализацията на позите изисква бебето да е спокойно заспало. Ако бебето не се чувства комфортно в някоя от позите или пък не желае да заспи, се преминава към естествената поза по гръб и, вместо позирани, се заснемат будни кадри с фокус върху лицето му.

- При поръчка на Бебешка фотосесия, Клиентът има право на:

• избор на „гардероб“ и стайлинг за бебето преди фотосесията, предоставени от Фотографа;

• седем готови кадъра от фотосесията, избрани заедно с Фотографа, прецизно ретуширани и креативно завършени в стилистиката на студиото, в цифров вид, с размери, оптимизирани за споделяне онлайн;

• седем луксозни принта на избраните седем кадъра по смисъла на предходната точка, по един принт за всеки от избраните кадри, с размери 13х18 см.

в. Мини бебешка фотосесия:

- Фотосесията е вариация на „Бебешка фотосесия“ по см. на чл. 5 (2б), която е ограничена във времето до 2 часа.

- При поръчка на „Мини бебешка фотосесия“, Клиентът има право на:

• избор на „гардероб“ и стайлинг за бебето преди фотосесията, предоставени от Фотографа;

• пет готови кадъра от сесията, избрани заедно с Фотографа, прецизно ретуширани и креативно завършени в стилистиката на студиото, в цифров вид, с размери, оптимизирани за споделяне онлайн.

Чл. 6. По желание от страна на Клиента, същият може да поръча още готови кадри от заснетите по време на сесията, извън включения към съответната сесия брой готови кадри, описани в чл. 5 (2), срещу допълнително заплащане.

Чл. 7. Фотосесиите се извършват единствено в студиа, посочени от Фотографа, и при условията, описани в чл. 8.

Чл. 8. Условия, при които се осъществяват фотосесиите:

- Всички описани в чл. 5 (2) фотосесии се осъществяват при температура на въздуха в студиото до 30 градуса по Целзий, която е максимално високата допустима температура, безопасна за бебетата;

- В летните месеци и при температури на въздуха навън над 25 градуса, помещението в студиото, където се осъществява фотосесията, се охлажда с климатик, като се поддържа температура между 25 и 30 градуса по Целзий;

- За осъществяване на неповити пози, бебето е голо;

- Фотографът има право, по свое усмотрение и за запазване безопасността и благополучието на бебето, да откаже по време на сесия осъществяването на желана от Клиента сесия или конкретна поза, като предложи своевременна замяна с друга.

- Кадрите, заснети по време на сесията, измежду които Клиентът има право да избере кои да получи готови, съобразно заплатената от него фотосесия, подлежат предварително на първоначална селекция от Фотографа, по негово усмотрение.

- Всички фотосесии започват в 10 ч., като не се допуска закъснение на Клиента повече от един час след посочения начален час. При допуснато закъснение от страна на Клиента с повече от 1 час, Фотографът има право да откаже осъществяване на фотосесията, а Клиентът няма право на връщане на заплатения депозит.

- При осъществяване на фотосесиите не се работи с аксесоари / реквизит на Клиента, освен по предварителна уговорка.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. Цените на видовете фотосесии, посочени в чл. 5 (2), са както следва:

- Семейна фотосесия – 950 лв;

- Бебешка фотосесия – 650 лв;

- Мини бебешка фотосесия – 450 лв.

Чл. 10. Цената на готов допълнителен кадър по смисъла на чл. 6, в цифров вид, с размери, оптимизирани за споделяне онлайн, е 50 лв., на пакет от 5 готови допълнителни кадъра - 200 лв., а на пакет от 10 готови допълнителни кадъра - 400 лв.

Чл. 11. Цената, дължима съгласно посоченото в чл. 9 за съответно избраната от Клиента фотосесия, се заплаща по следния начин:

(1) Депозит в размер на 100 лв. – в двудневен срок от постигане на съгласие между Клиента и Фотографа по смисъла на чл. 14 (1) за ориентировъчен или конкретен ден за осъществяване на фотосесия;

(2) Остатъкът от дължимата цена по чл. 9, след приспадане на платения депозит по предходната алинея, се дължи в едноседмичен срок от деня, в който се е състояла фотосесията.

Чл. 12. Дължимите плащания по чл. 11, както и заплащане на допълнителни кадри по см. на чл. 6., се извършват по банков път на следната банкова сметка на Фотографа: BG62PRCB92301010566424. Плащането се счита извършено в момента, в който е заверена сметката на Фотографа с дължимата сума.

IV. ЗАПАЗВАНЕ НА ДЕН ЗА ФОТОСЕСИЯ

Чл. 13. Запазване на ориентировъчен или конкретен ден за избрана от Клиента фотосесия се осъществява чрез попълване на формата за запазване на фотосесия на уеб сайта на Фотографа: 2handfuls.love. Изпращането на попълнена форма за запазване на фотосесия е възможно само след като Клиентът се е запознал с Общите условия и е изразил съгласието си с тях, чрез натискане на бутона „Съгласявам се с Общите условия“ на уеб сайта на Фотографа: 2handfuls.love.

Чл. 14. (1) От момента, в който Клиентът изпрати попълнената форма за запазване на фотосесия през уеб сайта на Фотографа: 2handfuls.love, Клиентът дължи заплащане на депозит по чл. 11 (1).

(2) В двудневен срок от получаване на депозита, Фотографът изпраща потвърждение за запазен ориентировъчен или конкретен ден за фотосесията на посочения във формата за запазване на фотосесия по чл.13 имейл на Клиента, ведно с копие от настоящите Общи условия.

Чл. 15. В случай, че между Клиента и Фотографа е уговорен само ориентировъчен ден за фотосесията, Клиентът се задължава в 4-дневен срок от раждането на бебето да се свърже с Фотографа за уточняване на конкретен ден за осъществяване на фотосесията.

Чл. 16. В случай, че Клиентът не заплати депозит в размера и срока по чл. 11 (1), постигнатата между Фотографа и Клиента уговорка за запазен ориентировъчен или конкретен ден отпада, като автоматично се прекратява правоотношението между страните и обвързаността им от настоящите общи условия, без да е необходимо Фотографът изрично да уведомява за това Клиента.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОТОГРАФА

Чл. 17. Фотографът се задължава да осъществи избраната от Клиента фотосесия и да предаде готови кадри в цифров вид и принтове, съгласно условията, посочени в настоящите общи условия и/или съгласно уговореното в индивидуален писмен договор между същите страни.

Чл. 18. Фотографът извършва работата със своя техника и материали, като отговаря за доброто качество.

Чл. 19. Фотографът избира еднолично техниката, материалите, технологиите и реквизита, които да гарантират качеството и срока на изпълнение на поръчаното, без за това да е необходимо одобрение или разрешение от страна на Клиента.

Чл. 20. От всички заснети по време на сесията кадри, Фотографът извършва еднолично предварителна селекция на кадрите, които Клиентът има право да получи за избор.

Чл. 21. Фотографът се задължава да предостави на имейл, посочен от Клиента, селекцията от кадри от осъществената фотосесия по смисъла на предходния член, в суров вид и с ниска резолюция, в едноседмичен срок от деня, в който Фотографът е получил остатъка от дължимата цена, по реда на чл. 11 (2).

Чл. 22. Фотографът е длъжен да завърши и предаде на Клиента уговорените готови кадри в цифров вид и готовите принтове (в случаите, когато принтове се дължат) в триседмичен срок от писменото уведомяване на Фотографа за направения избор на кадри от страна на Клиента и получаване на плащането на цената, дължима за допълнителните кадри съгласно чл. 10, ако такива са избрани от Клиента.

Чл. 23. Фотографът си запазва правото да не предоставя всички заснети сурови кадри от деня на фотосесията с оглед качеството на изображението – дефокусирани кадри, лоша експозиция, повредени файлове и др.

Чл. 24. Фотографът има задължение да пази суровите кадри в срок до 6 месеца, а готовите кадри - в срок до 2 години от осъществяване на фотосесията. Фотографът няма задължение да пази принтове, при виновна забава на Клиента да ги получи.

Чл. 25. В случай на отказ от договора от страна на Клиента по реда на чл. 37, Фотографът не се задължава да върне заплатения депозит.

Чл. 26. Фотографът има право да се откаже от договора при условията на чл. 36.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 27. Клиентът има право да получи уговорената с Фотографа фотосесия, готови кадри в цифров вид и принтове, съгласно условията, посочени в настоящите общи условия и/или съгласно уговореното в индивидуален писмен договор между същите страни.

Чл. 28. Клиентът е длъжен да плати цената на осъществената фотосесия, в сроковете и по начина, определени в Раздел III.

Чл. 29. Клиентът е длъжен да окаже на Фотографа необходимото съдействие за изпълнение на уговорената фотосесия.

(1) Клиентът е длъжен да изпълни задължението си по чл. 15.

(2) Клиентът е длъжен да се яви за осъществяване на фотосесията, заедно с бебето и съответно с другите членове на семейството си, участващи във фотосесията (в случаите, когато е уговорена „Семейна фотосесия“ по см. на чл. 5 (2а) ) в конкретно уговорените между страните ден, час и място.

(3) Клиентът се задължава да приеме условията, при които се осъществява уговорената фотосесия, посочени в чл. 8. В случай на противопоставяне от негова страна, намират приложение разпоредбите на чл. 36.

(4) Клиентът е длъжен да избере кадрите, които има право да получи готови, съобразно избраната фотосесия, и да уведоми писмено за избора си Фотографа в двуседмичен срок, считано от деня, в който кадрите от осъществената фотосесия са му били предоставени за избор от Фотографа във вида, описан в чл. 21.

Чл. 30. (1) Клиентът е длъжен да свали предоставените му от Фотографа на имейл готови кадри, чрез специализиран софтуер, в седемдневен срок от получаването им. След изтичане на посочения срок, кадрите спират да бъдат достъпни за Клиента, за което Фотографът не носи отговорност.

(2) Клиентът е длъжен да приеме принтовете (в случаите, когато принтове се дължат, съгласно чл. 5 (2) ) в уговорения с Фотографа конкретен ден и час за предаването им. Клиентът следва да осигури присъствието си на посочения от него адрес за получаване на принтовете или това на трето лице, което да ги получи от негово име.

Чл. 31. Клиентът има право да се откаже от договора в случаите по чл. 37.

VII. ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ КАДРИ И ПРИНТОВЕ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 32. (1) Предаването на готовите кадри, дължими съобразно правилата на чл. 5(2), както и тези по смисъла на чл. 6, се извършва чрез изпращането им за сваляне на имейл, предоставен от Клиента, чрез специализиран софтуер.

(2) Предаването на принтовете се извършва лично от Фотографа на Клиента или на посочено от последния трето лице, когато адресът, предоставен от Клиента за получаването им, е на територията на гр. Пловдив.

(3) Когато адресът, предоставен от Клиента за получаване на принтовете се намира извън територията на гр. Пловдив, принтовете се предават чрез куриер на разноски на Фотографа. Разноските по опаковането им също са за сметка на Фотографа. Доставки се извършват само до офис на куриер на територията на България.

Чл. 33. В случай, че Фотографът не може да осъществи контакт с Клиента и/или Клиентът не може да бъде намерен на посочения от него адрес в уговорения ден и час по реда на чл. 30 (2), кадрите се съхраняват от Фотографа в сроковете, посочени в чл. 24, а принтовете се изпращат чрез куриер, за сметка и на риск на Клиента, на адреса, предоставен от последния, до поискване. Ако Клиентът не е предоставил адрес за контакт, Фотографът не се задължава да пази принтовете.

Чл. 34. Рискът от случайно погиване или повреждане на кадрите и принтовете се понася от страната, в която същите се намират по време на настъпване на щетата. В случай на забава на Клиента да свали завършените кадри чрез специализирания софтуер по реда на чл. 30 (1), както и в случай на забава на Клиента да приеме принтовете, рискът от погиването или повреждането им преминава върху него, в който случай Клиентът няма право да иска връщане на платената цена.

Чл. 35. При приемане на принтовете между Клиента (респ. упълномощено от него трето лице) и Фотографа се подписва приемно – предавателен протокол.

VIII. ОТКАЗ OT ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Фотографът има право да откаже да осъществи поръчаната от Клиента фотосесия, в случай че:

- в деня на фотосесията Клиентът се противопостави на условията, при които се извършва фотосесията, посочени в чл. 8;

- Клиентът пречи на осъществяването на фотосесията от страна на Фотографа;

- при осъществяване на фотосесията, Фотографът стане обект на недружелюбно, грубо или заплашително отношение от страна на Клиента;

- между Фотографа и Клиента не може да се постигне съгласие за конкретен ден за осъществяване на избрана от Клиента фотосесия, по вина на Клиента;

- при неизпълнение на задължението на Клиента по чл. 15;

- в случай, че Клиентът закъснее за уговорената фотосесия с повече от 1 час след часа, посочен в чл. 8.

(2) В случаите на предходната алинея, Фотографът не дължи връщане на заплатения от Клиента депозит.

Чл. 37. Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причините за това или без да уведоми за отказа си Фотографа. В случай на отказ от договора от страна на Клиента, без значение от причините, той няма право да иска връщане на платения депозит.

IX. ЗАБАВА И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 38. Ако Клиентът е в забава да плати уговорения депозит, намират приложение правилата на чл. 16.

Чл. 39. (1) Ако Клиентът е в забава да плати остатъка от цената по реда на чл. 11 (2), Фотографът има право да откаже изпълнение на задълженията си да довърши и предаде готовите кадри и принтовете на Клиента до получаване на окончателното плащане, като има право на обезщетение за забава в размер на законната лихва върху дължимия остатък от дължимата сума, считано от деня на забавата, до извършване на окончателното плащане.

(2) При забава на Клиента да плати остатъка от цената на осъществената фотосесия, продължила повече от 30 календарни дни от изтичане на срока по чл. 11 (2), договорът между страните се счита за прекратен. В този случай, Фотографът има право на неустойка в размер на половината от сумата на окончателното плащане.

Чл. 40. В случай на невъзможност за осъществяване на фотосесията от страна на Фотографа, по причина, която не може да му се вмени във вина (болест, злополука и т.н.), страните уговарят нов ден за осъществяване на фотосесия. Ако насрочване на нова фотосесия се окаже невъзможно, независимо от причините, Клиентът има право да иска връщане на платения депозит.

Чл. 41. Фотографът не отговаря при забава в сроковете на изпълнение, когато за изготвянето и доставянето на принтовете се използват трети лица (издатели, доставчици и пр.) и забавянето е по тяхна вина.

Х. АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОТОВИ КАДРИ

Чл. 42. Фотографът е „автор“ по см. на чл.5 от Закона за авторското право и сродните му права и притежава авторските права върху кадрите от осъществената по поръчка на Клиента фотосесия. Тези кадри съставляват „фотографски произведения“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.7 от Закона за авторското право и сродните му права.

Чл. 43. Фотографът няма право да използва кадрите от осъществена по поръчка на Клиента фотосесия за представяне на работата си, за реклама на дейността си, за участие в изложби, както и за всякакъв друг вид публично показване на същите, освен при изрично дадено съгласие от страна на Клиента.

Чл. 44. Фотографът се задължава да не предоставя кадри от поръчана от Клиента фотосесия на трети лица, без изричното съгласие на Клиента.

Чл. 45. Клиентът се задължава да не използва кадрите от осъществената от Фотографа фотосесия с търговска цел, без изричното съгласие на Фотографа. В случай, че бъде дадено такова съгласие, Фотографът има право на възнаграждение за всяко използване на кадрите от осъществената от Фотографа фотосесия, както и да поиска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния подходящ начин.

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на настоящите общи условия:

- Под „гардероб“ се разбира текстилни парчета за повиване и позиране на бебето, аксесоари за глава, както и дрехи за останалите участници във фотосесията;

- „Размери, оптимизирани за споделяне онлайн“ са тези размери, при които дългата страна на кадъра е с размер 3000 пиксела;

- Под „членовете на семейството на Клиента“ се имат предвид бебето, неговите братя и сестри, както и родителите му;

- „Сурови кадри“ са кадрите, върху които не е приложена никаква обработка от страна на Фотографа;

- Кадри с „ниска резолюция“ са тези, при които дългата страна на кадъра е с размер до 500 пиксела.

- „Готови кадри“ са кадрите, които са ретуширани и креативно завършени в стилистиката на студиото на Фотографа;

- „Луксозни принтове“ са отпечатъци на готови кадри върху 100% памучна арт хартия, в следните размери: 13х18 см, 21х30 см, 30х40 см и 40х50 см.

- Навсякъде в текста на настоящите общи условия, където са посочени размери на принтовете, следва да се има предвид, че тези размери са номинални. Така, напр. при посочени размери на принтовете – 13х18 см, действителният размер на отпечатаното поле е 12,3 х 17,3 см.

- Навсякъде в текста по-горе, където са посочени параграф, раздел, член, алинея, същите касаят такива от настоящите общи условия.

§2. Всички съобщения между страните във връзка с тези общи условия се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита спазена и при съобщения в електронен вид.

§3. Всички изменения и допълнения на тези общи условия се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

§4. Нищожността на клауза от общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

§5. За неуредените с тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

§6. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред съответно компетентния съд в гр. Пловдив.

§7. Тези Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им на уеб сайта на Фотографа: 2handfuls.love. Фотографът си запазва правото да ги променя, без предварително уведомяване на клиентите си, като за Клиента се прилагат тези общи условия, които са били в сила към момента на изпращане на формата за запазване на фотосесия по чл. 13.